A. Moje identita

1. Změna údajů

Veškeré informace o žadateli lze, po přihlášení, upravit na adrese https://dotace.medlanky.cz/user/update_info.

 1. Vyberete si zda žádáte jako Fyzická nebo Právnická osoba
 2. Pokud máte IČO, můžete své údaje předvyplnit načtením z rejstříku ARES
 3. Vyplňte všechny údaje, které uznáte za vhodné, systém vás upozorní, pokud byste opomněli vyplnit některé požadované pole

Údaje které jsou povinné pro podání žádosti jsou především:

 1. Identifikace Právnické osoby (IČO, název, právní forma a DIČ) nebo Fyzické osoby (Jméno, Příjmení, Datum narození)
 2. Trvalá adresa
 3. Kontaktní údaje pro účely zpracování žádostí (Telefonní číslo, E-mail a ID Datové Schránky žadatele)
 4. Bankovní spojení (číslo účtu a název banky)

Své údaje můžete kdykoli změnit, jakmile ale odešlete žádost o dotaci, údaje v této žádosti již nebude možné změnit.

V jednom uživatelském účtu lze žádat vždy jen za jeden právní subjekt, pokud chcete žádat za více subjektů, musíte si vytvořit více uživatelských účtů, jeden pro každého unikátního žadatele.

2. Osoby s podílem v této právnické osobě / skuteční majitelé

Tento formulář je vyžadován kvůli naplnění zákonné povinnosti evidence vlastnické struktury a skutečného majitele u příjemců dotací. Tato povinnost je evidována v zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Za skutečného majitele je považována fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě.

Pro správné vyplnění použijte informační systém Evidence skutečných majitelů https://esm.justice.cz/.

Více informací:

B. Rozpočet projektu

1. Rozpočet projektu

 • celkové částky jsou automaticky počítány z jednotlivých položek rozpočtu
 • doplňte pouze požadovanou výši dotace
C. Základní formulář Dotace

1. Název projektu

 • uveďte jednoznačný název projektu
 • doporučení: jako název projektu nepoužívejte název/jméno žadatele

3. Vztah projektu k MČ Brno-Medlánky

 • napište motivační informaci, jak udělení požadované podpory bude prospěšné občanům MČ Brno-Medlánky

4. Předpokládané zahájení

 • datum zahájení realizace projektu

5. Předpokládané místo realizace

 • uveďte adresu místa realizace projektu (ulice, č.p./č.o., obec, část obce, PSČ)

6. Předpokládané ukončení

 • datum ukončení projektu

7. Dosavadní činnost žadatele

 • textové pole: 65 000 znaků

8. Konkrétní účel použití finančních prostředků v souladu s rozpočtem a zásadami pro příslušný program

Pole slouží jako podklad pro smlouvu o poskytnutí dotace, z tohoto důvodu, prosím:

 • vypište konkrétní položky z rozpočtu projektu, na které chcete dotaci získat
 • nestačí napsat "viz položkový rozpočet", nebo "podrobný rozpočet v příloze" apod.
 • nepište zde texty, které patří do jiných polí (např. popis projektu, historie a pod.)
D. Vyúčtování dotace

1. Formulář vyúčtování dotace

Číslo veřejnoprávní smlouvy

Uveďte číslo veřejnoprávní smlouvy, prostřednictvím které byla poskytnuta dotace.


Položky vyúčtování

Vyúčtování dotace se skládá z nákladových položek. V rámci každé nákladové položky je potřeba:

 • vyplnit popis položky, částka dle doklad (Kč), z toho čerpáno z dotace (Kč), datum uhrazení
 • přiložit účetní nebo daňový doklad, fakturu, účtenku, paragon, mzdový doklad nebo smlouvu. Účetní nebo daňový doklad lze nahrát, případně po zaškrtnutí možnosti Vybrat z již nahraných příloh lze vybrat z příloh, které jsou již ve vyúčtování nahrány
 • přiložit doklad o uhrazení (výpis z bankovního účtu, potvrzení o provedení platby, nebo výdajový pokladní doklad). Doklad o uhrazení lze nahrát, případně po zaškrtnutí možnosti Vybrat z již nahraných příloh lze vybrat z příloh, které jsou již ve vyúčtování nahrány


První možností vložení nové položky vyúčtování dotace je přes kliknutí na tlačítko Vytvořit novou položku nad tabulkou položek vyúčtování, prostřednictvím které se přesunete do detailu položky vyúčtování (viz Detail položky vyúčtování).

Druhou možností vložení nové položky vyúčtování dotace je přes vyplnění části Přidat novou položku vyúčtování pod tabulkou položek vyúčtování.


Přílohy vyúčtování

 • V části Přílohy vyúčtování lze nahrát přílohu vyúčtování, která bude následně použita v rámci jedné, nebo více položek vyúčtování.
 • Zároveň lze v této části nahrát závěrečnou zprávu a doklad o publicitě projektu.
 • Každou nahranou přílohu vyúčtování (kromě závěrečné zprávy a dokladu o publicitě) je potřeba použít alespoň v rámci jedné položky vyúčtování.


Detail položky vyúčtování

Do detailu položky vyúčtování se lze dostat:

 • buď stisknutím tlačítka Vytvořit novou položku nad tabulkou položek vyúčtování, čímž se přesunete do detailu nové položky vyúčtování,
 • nebo stisknutím odkazu Upravit v tabulce položek vyúčtování v rámci již vložené položky vyúčtování, čímž se přesunete do detaily již vložené položky vyúčtování


V detailu položky lze:

 • vyplnit (přepsat) popis položky, částka dle doklad (Kč), z toho čerpáno z dotace (Kč), datum uhrazení
 • přiložit (změnit) účetní nebo daňový doklad, fakturu, účtenku, paragon, mzdový doklad nebo smlouvu
 • přiložit (změnit) doklad o uhrazení (výpis z bankovního účtu, potvrzení o provedení platby, nebo výdajový pokladní doklad)
 • přiložit (změnit) ostatní přílohy v rámci položky vyúčtování. Maximálně je možné vložit vedle 2 povinných příloh položky vyúčtování (účetní nebo daňový doklad a doklad o uhrazení) dalších 5 příloh, u kterých je nezbytné vždy zvolit typ nahrávaného souboru

2. Časté dotazy a odpovědi k vyúčtování dotace

Vyúčtování osobních nákladů

V případě vyúčtování osobních nákladů je nezbytné, aby byly k vyúčtování předloženy tyto doklady:

 • pracovní smlouva (nebo dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) a případná příloha, ve které je stanoven způsob úhrady mzdy
 • přehled mezd, mzdový list, nebo výplatní páska (pro následné srovnání s doklady o uhrazení čisté mzdy a povinných odvodů)
 • doklad o uhrazení čisté mzdy a povinných odvodů

V případě mzdových nákladů na zaměstnance v pracovním poměru musí být doloženo, že za daný měsíc bylo uhrazeno sociální a zdravotní pojištění a záloha na daň ze závislé činnosti, v případě nákladů na DPP je třeba doložit odvod srážkové daně.


Vyúčtování nájemného

V případě vyúčtování nájemného je nezbytné, aby byly k vyúčtování předloženy tyto doklady:

 • nájemní smlouva s případnými dodatky (obvykle postačí aktuální dodatek smlouvy)
 • výpočtový list
 • doklad o uhrazení nájemného


Způsob nahrazení použité přílohy ve vyúčtování 

Použitou přílohu ve vyúčtování je možné nahradit následujícími způsoby: 

Nahrazení použité přílohy za novou pro všechny položky vyúčtování, kde je použita 

 • Ve spodní části „Přílohy vyúčtování“ najdete danou přílohu a následně u této přílohy kliknete vpravo na možnost „Upravit“, čímž se dostanete do detailu přílohy. Poté kliknete na název souboru (přílohy) a vyberete nový soubor (přílohu). Následně kliknutím na tlačítko „Uložit“ nová příloha přepíše původní napříč všemi položkami, kde byla původní příloha použita. 

Nahrazení použité přílohy za novou pouze v rámci jedné položky 

 • V části „Položky vyúčtování“ najdete položku vyúčtování, u které chcete nahradit použitou přílohu a vpravo kliknete na možnost „Upravit“, čímž se dostanete do detailu položky. Následně je možné vybranou přílohu nahradit některou z již nahraných příloh ve vyúčtování způsobem, že kliknete na název vybrané přílohy a z nabídky vyberete požadovanou již nahranou přílohu, která má původní přílohu nahradit. Pokud chcete vybranou přílohu nahradit některou z ještě nenahraných příloh ve vyúčtování, tak je potřeba u vybrané přílohy odškrtnout možnost „Vybrat z již nahraných příloh“ a následně je možné nahrát novou přílohu. Uvedené změny v detailu položky vyúčtování je potřeba vždy potvrdit tlačítkem „Uložit“ v dolní části detailu položky.

3. Vyúčtování dotace

Závěrečné vyúčtování dotace předkládá příjemce dotace elektronicky prostřednictvím tohoto dotačního portálu na předepsaném formuláři nejpozději do 31. 1. následujícího dotačního období. 


Po úspěšném přihlášení pokračujte v horním menu položkou Moje žádosti, kde se vám zobrazí tabulka jednotlivých žádostí o dotaci. Pokud je pro danou žádost možné provést vyúčtování, zobrazí se vám v tabulce na konci řádku dané žádosti zelený odkaz Vytvořit vyúčtování.

E. Kontakty

Kontaktní údaje

Úsek právní:


Mgr. Martin Králík

Tel.: 538 706 272, email: kralik(zavinac)medlanky.brno.cz

F. Právní informace

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů vyplývá z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Medlánky. Dotační fond je zřízen v souladu s uvedenými právními normami, mj. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).


Správce osobních údajů: Městká část Brno-Medlánky: https://medlanky.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Identifikace správce nebo zpracovatele, který sděluje kontaktní údaje na pověřence: Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko

IČ: 75058944, se sídlem Radniční 14, 666 01 Tišnov, Zastoupena: Radomírem Pavlíčkem, předsedou svazku

Tel: 724 185 248, ID DS: 3349c78

Zpracovatel údajů: Otevřená města, z. s., Malinovského náměstí 624/3, 602 00 Brno, IČO: 05129061